Zápis dětí do MŠ 2024

Mateřská škola

Základní škola a Mateřská škola Školní 1/814

Havířov-Šumbark

příspěvková organizace

Kritéria

pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

(při překročení kapacity mateřské školy)

Č.j. : ZSaMSSK/416/2024

Předmět úpravy

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Školní 1/814, Havířov – Šumbark, příspěvkové

organizace (dále jen MŠ) stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při

rozhodování na základě §34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí

dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí

k předškolnímu vzdělávání v daném školním roce překročí stanovenou kapacitu maximálního

počtu dětí pro mateřskou školu.

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§ 34a

odst. 2 školského zákona) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního

vzdělávání dítěte. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské

škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo

trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu, pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě

jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání podle 34a

odstavce 5 školského zákona.

Školským „spádovým“ obvodem je pro všechny mateřské školy celé území města Havířova.

Dítě s místem trvalého pobytu v Havířově má při přijímání přednost před dítětem s místem

trvalého pobytu mimo Havířov.

Děti jsou přijímány na volná místa v MŠ.

Počet volných míst pro školní rok 2024/2025 :

MŠ Okružní – 30

MŠ U Jeslí - 35

Do mateřské školy se přijímají děti podle následujících kritérií na základě dosaženého

bodového hodnocení:

trvalý pobyt dítěte

na území MČ Havířov-Šumbark přihlášené k TP 10 bodů

na území jiné MČ Havířova 5 bodů

na území jiné obce 1 bodvěk dítěte dle narození v období

před 01.09.2018 20 bodů

od 01.09.2018 do 31.08.2019 10 bodů

od 01.09.2019 do 31.08.2020 10 bodů

od 01.09.2020 do 31.08.2021 1 bod

individuální situace dítěte

dítě je hlášeno k celodenní docházce 15 bodů

sociální situace dítěte (osiřelé dítě, rodič samoživitel..) 5 bodů

MŠ navštěvuje sourozenec nebo je přijímán 1 bod

dítě je hlášeno k polodenní docházce 1 bod

Doplňující kritéria dle zaměření MŠ

V případě rovnosti bodů rozhodne o výsledném pořadí ředitel školy a bude děti přijímat dle

věku od nejstaršího.

Děti se speciálními vzdělávacími potřebami jsou přijímány na základě doporučení

odborného pracoviště a možností mateřské školy.

Upřednostnění se týká též dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají

hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k

pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského

zákona.

Do bodového systému budou zařazovány pouze žádosti odevzdané v řádném termínu.

Tato směrnice nahrazuje směrnici č.j.114/2023 a nabývá účinnosti dnem 06. 05. 2024

V Havířově dne: 06. 05. 2024

MVDr. Martin Svoboda

ředitel školy