Zápis dětí do MŠ 2024

Mateřská škola

Havířov-Šumbark Okružní 1a/1070,příspěvková organizace

odloučené pracoviště

MŠ U Jeslí 4/894, 73601 Havířov-Šumbark

 

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

(při překročení kapacity mateřské školy)

č.j. 114/2023

Předmět úpravy

     Ředitelka Mateřské školy Havířov-Šumbark Okružní 1a/1070, příspěvkové organizace (dále jen MŠ) stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování na základě §34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném školním roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

  Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§ 34a odst. 2 školského zákona) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu, pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání podle 34a odstavce 5 školského zákona.

  Školským „spádovým“ obvodem je pro všechny mateřské školy celé území města Havířova.                                                                                                                          Dítě s místem trvalého pobytu v Havířově má při přijímání přednost před dítětem s místem trvalého pobytu mimo Havířov.

Děti jsou přijímány na volná místa v MŠ.

Počet volných míst pro školní rok 2023/2024 :      

 

MŠ Okružní – 32

MŠ U Jeslí - 26

Do mateřské školy Havířov-Šumbark Okružní 1a/1070 se přijímají děti podle následujících kritérií na základě dosaženého bodového hodnocení:

trvalý pobyt dítěte

na území MČ Havířov-Šumbark přihlášené k TP                                                      10 bodů              

na území jiné MČ Havířova                                                                                       5 bodů

na území jiné obce                                                                                                  1 bod

věk dítěte dle narození v období

před 01.09.2017                                                                                                   20 bodů

od 01.09.2017 do 31.08.2018                                                                                  10 bodů

od 01.09.2018 do 31.08.2019                                                                                 10 bodů

od 01.09.2019 do 31.08.2020                                                                                   1 bod

individuální situace dítěte

dítě je hlášeno k celodenní docházce                                                                    15 bodů

sociální situace dítěte (osiřelé dítě, rodič samoživitel..)                                     5 bodů

MŠ navštěvuje sourozenec nebo je přijímán                                                           1 bod

dítě je hlášeno k polodenní docházce                                                                      1 bod

 Doplňující kritéria dle zaměření MŠ

  V případě rovnosti bodů rozhodne o výsledném pořadí ředitelka školy a bude děti přijímat dle věku od nejstaršího.

  Děti se speciálními vzdělávacími potřebami jsou přijímány na základě doporučení odborného pracoviště a možností mateřské školy.

  Upřednostnění se týká též dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona.

Do bodového systému budou zařazovány pouze žádosti odevzdané v řádném termínu.

Tato směrnice nahrazuje směrnici č.j.151/2022 a nabývá účinnosti dnem  04.05.2023

V Havířově  04.05.2023

Bc. Urbanová Markéta, ředitelka školy